Loading
Certyfikat ISO 9001

ZAPISY INFORMACYJNE POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Catipack s.c. z siedzibą w Kazuniu Nowym przy ul. Fort Ordona 6 , 05-152 Czosnów.

Kontakt z administratorem: - poczta (listy/pisma) należy przesyłać na adres: Kazuń Nowy ul. Fort Ordona 6 , 05-152 Czosnów - e-mail: dpo@catipack.pl

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Catipack s.c.;

b) przygotowania i przedstawienia oferty, zamówień, realizacji zleceń produkcyjnych;

c) realizacji umów zawartych z Catipack s.c.;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Dane potencjalnego klienta pozyskane z sieci internetowej podlegają pełnej ochronie, a brak wyraźnej informacji o konieczności usunięcia danych będzie traktowany jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, oraz zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Catipack s.c. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA RODO

w firmie CATIPACK s.c.

Celem polityki bezpieczeństwa jest wprowadzenie ochrony przed wszelkimi rodzajami zagrożeń, wewnętrznych jak i zewnętrznych, w odniesieniu do zasobów informacji oraz danych osobowych na zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).


Poprzez odpowiednie określenie wartość zasobów informacji, zrozumienie ich wrażliwość oraz zagrożenia, jakie mogą wystawiać te zasoby na ryzyko (ocenę ryzyka).
Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:

poufność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom,

integralność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,

rozliczalność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie,

integralność systemu rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej.

dostępność rozumianą jako właściwość zapewniającą, że informacje / dane osobowe są dostępne uprawnionym osobom.

dostępność systemu rozumianą jako możliwość korzystania z systemu, w określony sposób przez uprawnione osoby.

Administrator danych osobowych CATIPACK s.c. jest zobowiązany w szczególności do: 1) opracowania i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych; 2) stałego nadzoru nad treścią Polityki bezpieczeństwa; 3) wydawania i anulowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom firmy; 4) prowadzenia wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 5) prowadzenia rejestru incydentów; 6) prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych; 7) dokonywania aktualizacji dokumentów RODO (polityki bezpieczeństwa, procedur i formularzy); 8) zgłaszania Organowi nadzorczemu UODO incydentów podlegających zgłoszeniu.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy Panią/Pana:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Catipack s.c. z siedzibą w Kazuniu Nowym przy ul. Fort Ordona 6 , 05-152 Czosnów. Kontakt z administratorem: - poczta (listy/pisma) należy przesyłać na adres: Catipack s.c. z siedzibą w Kazuniu Nowym ul. Fort Ordona 6 , 05-152 Czosnów - e-mail: dpo@catipack.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i kontynuacji stosunku pracy. Administrator otrzymał dane osobowe dobrowolnie, bezpośrednio od pracownika w procesie rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO), w celu nawiązania i kontynuacji stosunku pracy. Administrator przetwarza powierzone dane zwykłe pracownika takie jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania/adres do korespondencji, nr PESEL, imiona i nazwiska rodziców, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Powierzone dane osobowe są przetwarzane z racji prowadzenia rekrutacji do pracy.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu, który wynika z przepisów prawa, w związku z rekrutacją i zatrudnieniem pracownika. Wobec powyższego Pani./Pana dane osobowe będą przechowywane do celów rekrutacji i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat.

Odbiorcy danych osobowych.


Zarząd i osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: - prawo dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO, - prawo żądania sprostowania danych osobowych w zakresie określonym w art. 16 RODO, - prawo żądania usunięcia danych osobowych w zakresie określonym w art. 17 RODO, - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO, - prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie określonym w art. 20 RODO, - prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym art. 21 RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Klauzula informacyjna dla osób aplikujących


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy Panią/Pana:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Catipack s.c. z siedzibą w Kazuniu Nowym przy ul. Fort Ordona 6 , 05-152 Czosnów. Kontakt z administratorem: - poczta (listy/pisma) należy przesyłać na adres: Catipack s.c. z siedzibą w Kazuniu Nowym ul. Fort Ordona 6 , 05-152 Czosnów - e-mail: dpo@catipack.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i kontynuacji stosunku pracy. Administrator otrzymał dane osobowe dobrowolnie, bezpośrednio od pracownika w procesie rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO), w celu nawiązania i kontynuacji stosunku pracy. Administrator przetwarza powierzone dane zwykłe pracownika takie jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania/adres do korespondencji, nr PESEL, imiona i nazwiska rodziców, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Powierzone dane osobowe są przetwarzane z racji prowadzenia rekrutacji do pracy.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu, który wynika z przepisów prawa, w związku z rekrutacją i zatrudnieniem pracownika. Wobec powyższego Pani./Pana dane osobowe będą przechowywane do celów rekrutacji i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat.

Odbiorcy danych osobowych.


Zarząd i osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: - prawo dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO, - prawo żądania sprostowania danych osobowych w zakresie określonym w art. 16 RODO, - prawo żądania usunięcia danych osobowych w zakresie określonym w art. 17 RODO, - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO, - prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie określonym w art. 20 RODO, - prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym art. 21 RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.