Loading
Certyfikat ISO 9001

Regulamin strony internetowej i newslettera

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin strony internetowej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. t.j. 2017r., poz.1219).

 

§ 2. DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Administrator/Catipack – CATIPACK s.c. z siedzibą w Kazuniu Nowym, przy ul. Fort Ordona 6, 05-152 Kazuń Nowy, NIP 531-16-86-864, REGON 145300304;
2. Usługi – materiały marketingowe, opisy, zdjęcia, grafiki i informacje prezentowane na stronie internetowej www.catipack.pl, do którego dostęp ma nieograniczona liczba odbiorców;
3. Usługa Newsletter – rozsyłana przez Catipack, za uprzednią zgodą Użytkownika, elektroniczna publikacja zawierająca informacje dotyczące działalności Catipack, w szczególności materiały marketingowe, handlowe i reklamowe oraz informacje o promocjach organizowanych przez Catipack.
4. Użytkownik Newslettera – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu oraz wskazanie danych w procesie rejestracji uzyskała dostęp do Usługi Newsletter.
5. Formularz Kontaktowy – Zakładka na stronie internetowej www.catipack.pl, która po podaniu imienia, adresu e-mail, numeru telefonu umożliwia kontakt z Administratorem.
6. Umowa – umowa o korzystanie z usługi Newsletter.
7. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący zasady świadczenia Usług i Usługi Newsletter przez Catipack.

 

§ 3. USŁUGA I USŁUGA NEWSLETTER

1. Usługa polega na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do treści, zdjęć, materiałów i grafik zawartych na stronie internetowej ww.catipack.pl.
2. Podmioty wyświetlające treści na stronie internetowej www.catipack.pl po podaniu imienia, adresu-email lub numeru telefonu oraz zaakceptowaniu Regulaminu mogą dodatkowo kierować zapytania do Administratora za pośrednictwem formularza na stronie internetowej w zakładce Kontakt.
3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Catipack na podany przez Użytkownika Newslettera adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.catipack.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
4. Użytkownik Newslettera w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter z Catipack, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych.
5. Usługa i Usługa Newsletter są bezpłatne.
6. Catipack dokłada starań, aby publikowane w usłudze Newsletter treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

 

§ 4. ZAWARCIE UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTER

1. Korzystanie z Usług następuje poprzez wpisanie w dowolną przeglądarkę adresu www.catipack.pl i wyświetlanie zawartych na stronie internetowej treści.
2. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.catipack.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, zaakceptuje Regulamin i Politykę Prywatności a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Catipack i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z Usługi Newsletter.
3. Catipack na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z Usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Catipack, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z Usługi Newsletter.

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

1. Catipack informuje, że poszczególne Newslettery oraz poszczególne zakładki na stronie internetowej www.catipack.pl, a także zdjęcia, fotografie, grafiki i teksty w nich umieszczone stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).
2. Każdy z Użytkowników i osób korzystających jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich pod rygorem narażenia się na ponoszenie odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikających z przepisów powołanej w ust. 1 Ustawy.

 

§ 6. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa między Użytkownikiem a Catipack o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia strony internetowej i zawieszenia wysyłania Newslettera bez podania przyczyn.

 

§ 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie na link dezaktywacyjny w stopce wiadomości e-mail, w której przesyłany jest Newsletter.
2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy biuro@catipack.pl, pocztą na adres Catipack podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

 

§ 8. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§ 9. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@catipack.pl, pocztą bezpośrednio na adres Catipack podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Catipack.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze bądź Usłudze Newsletter, świadczonej przez Catipack.
3. Catipack rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika przy zawieraniu umowy jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
2. Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie dla potrzeb związanych z administrowaniem i organizacją usług Catipack oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie danych będzie trwać do czasu cofnięcia zgody.
4. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika odrębnej zgody Catipack ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych.
5. Administrator, będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i usuwania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W trakcie korzystania z Usług i Usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Catipack lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Informacje o zmianie Regulaminu, będą przekazywane Użytkownikom Newslettera poprzez indywidualną przesyłkę mailowa skierowaną bezpośrednio do tej osoby, a innym osobom poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.Catipack.pl
4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.